Make your own free website on Tripod.com

Tema 6 : Intelektual


6.1 Konsep Ilmu

 1. Jelaskan konsep ilmu dengan merujuk kepada pendapat ahli-ahli falsafah Yunani, China dan Rom.
 2. Jelaskan konsep ilmu dengan merujuk kepada pendapat ahli-ahli agama.
 3. Jelaskan konsep ilmu mengikut pendapat golongan sekular di dalam tamadun awal.

6.2 Sumber ilmu

 1. Tunjukkan dari mana dan asal usul ilmu dan perkembangannya
 2. Rujukkan kepada contoh-contoh yang terdapat dalam tamadun awal tentang sumber ilmu sama ada melalui akal dan pancaindera atau sumber lisan dan tulisan melalui penelitian sejarah.

6.3 Perkembangan dan sumbangan

 1. Tunjukkan melalui contoh sebenar bagaimana pertembungan berbagai tamadun membawa kepada peningkatan aras keintelektualan. Contohnya pertembungan antara tamadun Yunani dan Romawi, pertembungan antara tamadun Greco Roman dengan Mesir dan Arab.
 2. Senaraikan asal usul perkembangan berbagai bidang ilmu seperti falsafah, astronomi, matematik, astrologi, pertukangan, kejuruteraan, perubatan dan undang-undang di dalam tamadun awal.
 3. Tunjukkan bagaimana bidang-bidang itu mempengaruhi perkembangan bidang-bidang tersebut dalam tamadun manusia selepas 1800.
 4. Tunjukkan bagaimana kebangkitan dan perkembangan intelektualisme dalam tamadun awal membawa kepada kelahiran aliran-aliran intelektual berbentuk humanisme, nasionalisme, rasionalisme, individualisme dan absolutisme dalam tamadun-tamadun tertentu.
 5. Tunjukkan di mana dan bila aliran-aliran tersebut berkembang secara relatifnya dalam tamadun awal.
 6. Tunjukkan pengaruh aliran tersebut kepada tamadun selepas 1800.


 

6.1 Konsep Ilmu

Pendapat ahli-ahli falsafah Yunani

Ahli-ahli falsafah dan pendidikan Yunani yang terkenal ialah Pythagoras, Socrates, plato dan Aristotle.

Pythagoras (580 SM – 500 SM) menekankan latihan budi pekerti yang baik . Katanya, budi pekerti yang baik lebih penting dari ilmu pengetahuan kerana baginya semua orang cenderung kepada kejahatan. Beliau berpendapat, budi pekerti diperolehi melalui pendidikan agama, seni suara dan ilmu pasti.. Pythagoras juga menekankan bahawa harmonis harus ada di mana-mana sahaja dalam alam ini, antara Tuhan dan manusia, antara rakyat dengan pemerintah, antara suami dengan isteri , antara orang tua dengan anaknya, antara jiwa dengan raga, fikirann, perasaan dan kemahuan.

Socrates (470 SM – 399 SM) merupakan ahli falsafah dari Athens yang amat masyhur. Beliau menekankan pendidikan budi pekerti. Beliau juga mementingkan fikiran (ilmu pengetahuan).Socrates mengjar menusia supaya berkelakuan dan berakhlak baik, berfikir dengan bijak dan mengjar dengan cara yang menarik.

Plato (427 SM – 347 SM) merupakan ahli falsafah dari Athens dan anak murid Socrates. Ideanya dapat ditimba melalui bukunya , ‘Republic’ Plato berpendapat, manusia dijadikan Tuhan dengan kebolehan tertentu untuk mempelajari sesuatu. Alam sekeliling penting untuk pendidikan. Untuk mendidik kanak-kanak, haruslah disediakan alam sekeliling/ persekitaran yang sesuai kerana melaluinya kebaikan boleh diperolehi. Dalam menyampaikan pelajaran kepada kanak-kanak, kanak-kanak itu mestilah dilatih mengikut pelajaran yang disukainya. Guru tertentu mengikut bidang harus disediakan. Umpamanya, jika kanak-kanak itu ingin menjadi tukang kayu, dia hendaklah belajar dengan orang yang pakar dalam pertukangan.

Menurut Plato, pendidikan haruslah menghasilkan tiga golongan manusia iaitu Lehr, Nehr dan Wehr. Bila seseorang itu telah tamat pengajiannya, orang yang dari golongan Lehr menjadi pemimpin, golongan Nehr menjadi pekerja dan golongan Wehr pula menjadi tentera.Pembahagian ini adalah berdasarkan kepada pembawaan bakat. Plato menginginkan perkara itu supaya tiap-tiap golongan membuat sesuatu yang sesuai dengan potensi yang ada pada individu tersebut sehingga akhirnya terbentuklah sebuah negara yang sejahtera dan masyhur.

Dari segi organisasi sistem pendidikan, Plato membahagikannya kepada 3 peringkat iaitu rendah, menengah dan tinggi.Bagi peringkat rendah, beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan, muzik dan latihan jasmani. Bagi peringkat menengah, kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan logik. Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik, Geometri, Astronomi, Muzik dan Kesusasteraan. Bagi peringkat tinggi yang merupakan lanjutan peringkat menengah, pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul (reasoning),mengguna dan menganalisis kebenaran idea-idea yang diperolehinya. Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan. Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepad masyarakat.

Dari segi guru, Plato menyarankan agar diwujudkan jawatan guru ( pada masa itu tiada jawatan guru khas. Yang ada hanya ahli falsafah/Sophist) dan diberi gaji oleh pemerintah. Saranannya ini tidak diendahkan.

Aristotle (384 SM – 322 SM) merupakan anak murid Plato dan pernah menjadi guru kepada Iskandar Zulkarnain. Pendapatnya berbeza dengan gurunya, Plato. Beliau seorang yang berfaham realist sedangkan Plato berfaham idealis . Menurut pendapat Aristotle, semua pengetahuan diperolehi dari luar iaitu melalui pancaindera kerana padanya, manusia dilahirkan sebagai ‘tabula rasa’.

Aristotle berpendapat bahawa pemerintah hendaklah memerhati dan mengambil berat tentang keadaan jasmani tiap-tiap orang kanak-kanak yang dilahirkan. Kanak-kanak yang dilahirkan cacat hendaklah ditanam hidup-hidup kerana tidak akan menguntungkan negara. Keluarga bertanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 6 tahun. Selepas itu kerajaan harulah mengmbilalih mendidik kanak-kanak tersebut.Kanak-kanak itu akan bersekolah dari umur 7 tahun hingga 21 tahun.

Beliau menyarankan mata pelajaran yang diajar kepada pelajar yang belum meningkat remaja ialah Latihan Jasmani, Kesusasteraan dan Nyanyian/Muzik.

Pendapat ahli falsafah Rom

Falsafah orang Rom berdasarkan ajaran Stoisisme yang dibawa oleh Zeno dari Yunani. Stoisisme menitikberatkan keadilan, keberanian, perikemanusiaan dan tanggungjawab. Menurut falsafah ini, segala yang berlaku di alam semesta ini dirancang oleh suatu kuasa ghaib. Baik dan buruk nasib sesaorang dipengaruhi oleh dua unsur iaitu hubungan harmoni dengan alam.

Pendapat ahli falsafah China

Kemajuan kebudayaan bangsa Chicna yang berkembang pada zaman sebelum masihi hingga ke hari ini benyak dipengaruhi oleh fikiran-fikiran dan ajaran-ajaran ahli-ahli falsafahnya dan pendita-pendita agama Buddha.

Ajaran Confucius/Kung Fu-tze (551 –479 SM) menekankan tentang harga diri dan perasaan kemanusiaan. Perasaan kemanusiaan menganjurkan 5 kebaikan di dunia iaitu amanah, rajin, bersifat mulia, berbudi bahasa dan bermurah hati. Rukun kemasyarakatan yang diajar Confucius ini telah menjadi falsafah rasmi negara China. Ajaran Confucius dimuatkan dalam buku ‘Analekta’ yang ditulis oleh pengikutnya.

Confucius berpendapat bahawa :

 1. Kebajikan yang sempurna hendaklah menjadi cita-cita pada seorang Chun-tze. Hal ini boleh dicapai melalui sifat sopan santun, ikhlas, murah hati dan rajin.
 2. Segala tingkahlaku hendaklah sederhana, mengikut jalan pertengahan. Tiap-tiap orang harus bertindak mengikut peraturan.
 3. Untuk negara hendaklah ada taat setia, untuk keluarga hendaklah ada hormat dari yang muda kepada yang tua, untuk diri perseorangan hendaklah dia mendidik diri sendiri.
 4. Raja-raja pada zaman dahulu dapat memerintah dengan jayanya kerana mengikut teladan yang baik. Oleh itu sekiranya kita mahukan sebuah masyarakat yang sempurna kita hendaklah berpandukan masa lampau.

Dari pendapat Confucius tadi, beliau mahu menghasilkan:

 1. Bapa yang jujur
 2. Ibu yang setia
 3. Anak yang menurut perintah
 4. Pegawai yang rajin
 5. Pemerintah yang jujur
 6. Raja yang bijaksana
 7. Perajurut yang berani.

Mencius/Meng-tze (372SM – 289SM) , murid Confucius berpendapat bahawamanusia adalah semula jadinya baik dan boleh hidup bukan sahaja dengan membuat kebajikan tetapi juga dengan rasa tanggungjawab.

Hsun-tzu yang juga murid Confucius agaka berlawanan pendapatanya dengan Mencius. Dia berpendapat bahawa manusia semula jadinya adalah jahat dan hanya boleh mencapai kesempurnaan melalui didikan akhlak dan pengawasan manusia.

Lao Tzu dan Chuang Tzu telah membawa ajaran Taoisme. Ajaran ini dimuatkan dalam buku ‘Tao Te Ching’ dan ‘Chuang Tzu’.Ajaran Taoisme menyarakan supaya menusia tidak mementingkan keduniaan. Seseorang perlu mencari jalan kebahagiaan dengan mengasingkan diri daripada peraturan duniawi. Dengan cara itu seseorang akan hidup dengan aman tanpa gangguan. Menurut ajaran ini, manusia harus hidup secara sederhana, memakan makanan tertentu, menghafal kitab Taoisme dan melakukan meditasi. Taoisme berpendapat, kerajaan yang paling kurang diperintah ialah kerajaan yang berkesan kerana tidak banyak masalah. Fahaman yang menekankan perdampingan dengan alam semulajadi mendorong pengikutnya meneroka ilmu sains dan teknologi.

Pendapat ahli agama

Gautama Buddha yang menjadi pengasas ajaran Buddha mempunyai pendapat tersendiri tentang hdiup. Ajaran Buddha memilih jalan antara keseronokan dunia dan hidup zahid yang berlebih-lebihan. Mementingkan diri sendiri adalah asas kejahatan dan Buddha mengajar manusia supaya hapuskan keinginan mereka kepada kesenangan material, memuaskan nafsu syahwat dan keagungan diri yang kekal. Dia meletakkan ‘Lorong Lapan Lapis" untuk diikuti oleh muridnya. Yang terpenting di dalamnya dipanggil ‘Lorong Arya’ iaitu pemikiran yang baik, keinginan yang baik, perkataan yang baik dan kelakuan yang baik. Seorang Buddha sejati menerima hidup yang suci, mengelakkan diri daripada membunuh,menipu, berzina dan mencuri. Sebaliknya memberi sedekah dan mencari ilmu pengetahuan dan kesucian sebagai cita-citanya.

Martin Luther (1483-1548M) berbangsa Jerman dan terkenal sebagai pembaru agama Krisitian dalam gerakan reformasi di Eropah. Beliau banyak memberi pendapat yang berkaitan dengan rumah tangga. Beliau berpendapat, dalam pendidikan rumah tangga, ibu bapalah yang mempunyai tanggungjawab yang penuh dan tidak sepatutnya diserahkan kepada orang gaji. Ibu bapa harus mendidik supaya kanak-kanak itu pandai dalam hal keagamaan. Ibu bapa juga mempunyai hak menghukum anak-anak mereka jika anak-anak itu tidak mendengar nasihat mereka. Luther juga berpendapat bahawa pemerintah haruslah memaksa tiap-tiap warganegara dalam negeri itu menghantar anak-anak mereka ke sekolah.

John Calvin (1507 – 1569M) juga merupakan seorang pembaharu Protestan di Geneve. Ajaran-ajarannya adalah mengenai agama, dan sopan santun yang keras. Pokok ajarannya ialah manusia diselamatkan atau dihukum mengikut pilihan Allah; semua pujian hanyalah kepada Allah.

Pendapat golongan sekular

Francis Bacon (1561-1626M) adalah seorang ahli falsafah berbangsa Inggeris. Dasar pendidikan beliau menekankan kepada pengalaman dan induksi. Bagi beliau, alam ini dipelajari melalui pancaindera untuk mendapatkan realiti. Dalam erti kata lain, sesuatu realiti itu diperolehi melalui pemerhatian dan pendengaran.

John Amos Comenius (1592-1670) berbangsa Chekoslovakia . Dasar pengajarannya berfokus kepada bagaimana menarik perhatian kanak-kanak supaya minat kepada pelajaran dan menekankan tentang aktiviti murid-murid seperti menyelidik dan mengalami sendiri, seterusnya mengamalkan apa yang telah dipelajari.

J.John Locke (1632-1734M) merupakan seorang ahli falsafah dan pendidik berbangsa Inggeris. Pendidikan baginya bertujuan untuk membentuk peribadi yang bebas dan sesuai dengan kehendak-kehendak manusia dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melatih akal dan fikiran supaya manusia dapat mengawal nafsunya. Beliau berpendapat, seorang anak yang baru lahir itu diumpamakan sebagai ‘sehelai kertas putih yang belum ditulis apa-apa, keadaannya putih bersih’. Keadaan sekelilinglah terutamanya pendidikan yang diterimanya yang menentukan apa yang akan terjadi kepadanya. Teori beliau ini dikenali sebagai ‘tabula rasa’. Seterusnya beliau berpendapat bahawa semua bahan ilmu pengetahuan adalah berasaskan pengalaman.

Jean Jacquues Rousseau (1712- )berbangsa Perancis berpendapat bahawa semua kanak-kanak adalah baik seperti yang diterima dari Maha Pencipta; semuanay menjadi jahat di tangan manusia. Sebab itulah pendidikan yang baik akan mengembangkan individu yang baik mengikut bakat masing-masing.


6.2 Sumber ilmu

Ilmu dalam tamadun awal diperolehi melalui akal dan pancaindera iaitu melalui penelitian, pengamatan,pencerapan dan penyelidikan.Ini dengan jelas dapat dilihat melalui ilmu-ilmu falsafah, astronomi, undang-undang dan pertukangan. Seorang ahli falsafah umpamanya, banyak menggunakan akal dan pancaindera sebelum mengeluarkan sesuatu pernyataan. Begitu juga dengan ilmu astrologi (ilmu peramalan berdasarkan kajian bintang-bintang) dan ilmu astronomi, ahli-ahli bidang-bidang ini akan membuat pemerhatian dan pengamatan terhadap binatang-bintang di langit dan hasil dari penyelidikan yang dibuat itu akan terhasillah suatu keputusan tentang pengaruh peredaran bintang-bintang terhadap kehidupan seperti musim atau angin.Ini jelas dapat dilihat di Mesopotamia pada zaman Hammurabi. Melalui penyelidikan terhadap bintang-bintang, mereka membahagikan Khatulistiwa kepada 360 darjah dan mencipta lambang 12 bintang (berkaitan dengan nasib).Begitu juga dengan ilmu pertukangan, seorang anak akan memerhati dan mengamati apa yang dibuat oleh bapanya dan kemudian dia akan menjadi tukang yang berkebolehan sama seperti bapanya itu. Ilmu pertukangan membuat kapal orang Rom yang diperolehi dengan membuat penyelidikan terhadap bangkai kapal orang Phonecia juga boleh dikategorikan dalam sumber akal dan pancaindera.Hammurabi di Mesopotamia, sebelum membuat kod undang-undangnya, telah membuat penyelidikan terhadap undang-undang yang wujud sebelumnya.

Ilmu juga diperolehi melalui sumber lisan dan tulisan. Umpamanya, ilmu pertukangan di Alam Melayu pada zaman sebelum wujud sistem pendidikan formal diperolehi melalui lisan dari seorang bapa.Pada masa itu sistem pendidikan yang wujud adalah secara tidak formal. Seseorang anak itu diharapkan akan mewarisi kemahiran yang ada pada bapanya. Ilmu yang sumbernya dari tulisan dapat dilihat melalui Ilmu Perubatan, Matematik, dan Undang-undang. Di Mesopotamia, melalui sumber tulisan masyarakat dapat mengkaji kod undang-undang Hammurabi. Di Mesir pula, ilmu perubatannya dapat dipelajari melalui buku yang dihasilkan.

Selain dari itu, ilmu juga diperolehi melalui kajian sejarah.Di Greek umpamanya, pada zaman pemerintahan Pericles telah lahir ahli-ahli sejarah yang terkemuka seperti Herodotus dan Thucydides. Herodotus dikenali sebagai ‘bapa sejarah’. Dia menulis sejarah serangan Parsi ke atas Greek dalam 9 buah buku. Thucydides pula menulis tentang sejarah Perang Peloponnese.

Rom juga mengembangkan ilmunya melalui penulisan sejarah. Antara penulis-penulis sejarah Rom yang terkenal ialah Livy dan Tacitus. Beberapa orang penulis Greek pada zaman Rom turut menambahkan hasil kajian sejarah. Mereka ialah Plutarch dan Arrian. Plutarch merupakan penulis sejarah yang terkenal pada zaman Pax Romana. Beliau telah menghasilkan karya Lives yang mengisahkan kehidupan masyarakat Rom dan Yunani. Arrian pula telah menulis tentang kisah hidup Iskandar Zulkarnain dalam karyanya Anabasis of Alexander.

Di China, ahli sejarahnya yang terkenal dengan jolokan ‘Bapa Sejarah China’ bernama Ssu Ma Chien telah menghasilkan karya ‘Shih Ching’ yang mencatatkan tentang peristiwa-peristiwa dan personaliti-personaliti penting yang merangkumi tempoh 2000 tahun.


6.3 Perkembangan dan sumbangan

 

Ilmu Undang-Undang

Dalam bidang undang-undang, ketika Mesopotamia di bawah pemerintahan Hammurabi, beliau amat terkenal dengan ‘Kanun Hammurabi’ nya. Kanun ini diterbitkan setelah Hammurabi mengumpul dan menyusun semula undang-undang lama negerinya serta meluluskan undang-undangnya sendiri. Hukuman yang dikenakan mengikut undang-undang ini adalah berat, ada kemungkinan hukuman ini tidak dilaksanakan. Seorang padri perempuan yang dijumpai masuk ke kedai arak akan dikenakan hukuman bunuh. Hukuman yang sama juga dikenakan ke atas isteri yang boros dan orang yang melakukan kesalahan yang lebih berat. Satu sistem keadilan termasuk mahkamah majistret, mahkamah hakim dan mahkamah ulang bicara telahpun wujud pada zaman itu. Seseorang itu boleh membuat rayuan terakhir kepada raja.

Di Rom kanak-kanak diajar ‘Undang-Undang Dua Belas’. Dengan itu jelaslah bahawa Rom juga menyalurkan ilmu undang-undangnya melalui pendidikan dari peringkat kanak-kanak lagi.

Ilmu Astrologi dan Ilmu Astronomi

Pada zaman kegemilangan Babylon di Mesopotomia, ilmu bintang telah berkembang melalui ilmu astrologi/nujum. Mereka juga mencipta lambang 12 bintang. Kalender yang dicipta oleh orang Sumeria mengandungi 12 bulan dan tiap-tiap bulan pula mengandungi 30 hari. Hari pula dibahagikan kepada siang dan malam yang tiap-tiap satunya mengandungi 12 jam. Planet-planet yang ditemui dinamakan menurut nama tuhan-tuhan mereka.Mereka menaruh kepercayaan penuh kepada pengaruh bintang terhadap kehidupan manusia. Pusat-pusat pemerhatian bintang ditubuhkan di seluruh negeri.

Ekspedisi-ekspedisi Iskandar melalui Asia telah membuka bidang-bidang baru kepada orang Greek dan telah membangunkan minat terhadap penyelidikan saintifik termasuklah bidang astronomi. Orang Greek mempelajari ilmu astronomi melalui perjumpaan orang Babylon; mereka belajar mengira sukatan dunia dan setengahnya pula mengemukakan teori-teori peredaran dunia mengelilingi matahari.

Di Mesir , ilmu Astronomi turut berkembang. Mereka berjaya mencipta kalender 365 hari setahun dengan berdasarkan bulan dan matahari. Mereka jugalah yang mengasaskan 24 jam sehari. Mereka mencipta jam yang menggunakan bayangan matahari dan air. Orang Mesir menggunakan ilmu astronomi untuk memastikan masa banjir Sungai Nil.

Di Rom mata pelajaran astronomi diajar di sekolah-sekolah.

Di China pada zaman Dinasti Han telah dicipta sistem membahagikan hari kepada siang dan malam dengan seragam. Tiap-tiap hari bermula dengan tengah malam. Orang Han mencipta jam matahari untuk mendapatkan masa yang lebih tepat. Ahli-ahli sainsnya mengkaji matahari, bulan dan bintang untuk mendapatkan kalender yang tepat. Kalender China telah digunakan untuk lebih kurang 2000 tahun. Ahli astronomi dan matematik China yang bernama Chang Heng telah mencicpta alat seismograf yang berfungsi mengukur gegaran gempa bumi.

Ilmu Perubatan

Dalam ilmu perubatan, Mesopotamia dikatakan jauh lebih maju dari orang-orang sezaman dengan mereka. Sekurang-kurangnya 550 jenis ubat telah digunakan pada masa itu. Doktor-doktornya menggunakan alat-alat yang diperbuat daripada gangsa. Kain atau kulit digunakan untuk menuam.Mereka telah mempunyai pengetahuan tentang pembedahan dan anatomi (kajibina tubuh).

Mesirjuga terkenal dengan ilmu perubatan. Kajian-kajian mengenai perubatan (termasuk menghasilkan ubat, mengawet mayat dan bagaimana tubuh manusia berfungsi) telah dijalankan.Dari segi latihan, mereka dilatih oleh doktor yang sedia ada dalam keluarga mereka. Besar kemungkinan telah wujud sekolah perubatan di Mesir. Bukti menunjukkan sekurang-kurangnya terdapat sebuah sekolah untuk bidan. Kebanyakan doktor Mesir berkhidmat untuk masyarakat. Mereka bekerja di kuil. Ada di kalangan mereka menjadi doktor bedah dalam tentera. Doktor yang berjaya akan dilantik sebagai doktor penasihat dalam Majlis Raja-raja. Doktor Mesir diajar untuk memerhati tanda-tanda penyakit, bertanya dan menyiasat. Mereka banyak menggunakan pemerhatian dan mencium bau,dan rasa. Mereka disuruh membuat nota secara terperinci terhadap penyelidikan rawatan yang dibuat bagi kegunaan akan datang. Pembedahan telahpun dijalankan pada masa itu. Pakar bedah membersihkan peralatan bedah menggunakan api sebelum digunakan dan memastikan persekitaran pesakit sentiasa bersih. Ubat pelali yang digunakan kemungkinan jenis opium. Kuil menjadi tumpuan orang bagi mendapatkan rawatan dari sami/doktor. Sebuah buku mengenai pembedahan telah dihasilkan. Kandungannya ialah tentang cara-cara merawat kecederaan badan.

Greek juga terkenal sebagai pengembang ilmu perubatan. Teori sains dan perubatan mereka telah diterima di Eropah Barat. Kemajuan dalam bidang perubatan dan pembedahan dapat dilihat pada abad ke-13. Dengan memotong binatang dan membedah mayat-mayat, doktor-doktor dapat mengetahui fungsi-fungsi saraf dan otak yang sebelum ini mereka tidak mengetahui. Mereka juga dapat menentukan bagaimana darah mengalir ke seluruh tubuh. Antara tokoh perubatan Greek yang masyhur ialah Hippocrates dan Herophillus. Hippocrates berpendapat bahawa penyakit adalah disebabkan faktor-faktor semula jadi. Beliau telah menulis peraturan yang harus diikuti oleh doktor-doktor. Peraturan ini dikenali sebagai Sumpah Hippocrates. Atas kejayaan beliau, Hippocrates diberi gelaran Bapa Perubatan. Herophilus pula telah berjaya menemui saraf optik dalam tubuh manusia. Di Rom juga ilmu perubatan diajar di sekolah-sekolah.

Ilmu Matematik

Orang Sumeria di Mesopotamia dikatakan bertanggungjawab memulakan disiplin matematik. Semasa Mesopotamia di bawah tamadun Sumeria, bidang-bidang algebra dan geometri dimulakan. Melalui kemahiran matematik mereka telah melahirkan/mengasaskan dua sistem kiraan iaitu sistem decimal (berdasarkan unit 10 atau perpuluhan ) dan berdasarkan unit 60. Melalui sistem unit 60 mereka mengira bulatan dan masa. Mereka merupakan orang yang pertama mencipta satu pusingan jam mengandungi 60 minit, satu minit mengandungi 60 saat. Mereka lah yang mencipta satu bulatan mengandungi 360 darjah yang digunakan hingga ke hari ini, begitu juga dengan Khatulistiwa yang dibahagikan kepada 360 darjah. Mereka juga mencipta kira bahagi, kira darab, kuasa dua dan kuasa tiga. Mereka juga mahir dalam mengira keluasan sesuatu kawasan dan isipadu.

Mesir purba telah mengasaskan unsur-unsur penting dalam matematik dan geometri. Mereka telah mencipta sistem timbangan dan ukuran. Melalui matematik, mereka dapat dapat mengira dengan tepat segi tiga, trapezium dan bulatan. Mereka telah mempunyai pengetahuan tentang kira bahagi dan kira tambah. Melalui ilmu matematik ini, mereka dapat menyediakan senarai cukai.Namun mereka tidak memperkembangkan ilmu ini yang mengakibatkan ketidakselarasan antara bidang sains dan kesusasteraan. Walau bagaimanapun, penciptaan tersebut menjadi bahan kajian oleh penyelidik-penyelidik Greek kemudiannya dan mengembangkan ilmu ini ke Eropah.

Mereka menggunakan ilmu matematik untuk tujuan pembinaan seperti pembinaan piramid. Sebab itulah kita dapati ukuran piramid dibuat bukan secara sembarangan.

Greek juga terkenal dengan ilmu matematik. Ahli-ahli falsafah mereka adalah di antara yang mengembangkan ilmu ini. Greek telah menyaksikan perkembangan bidang matematik. Antara tokoh terkenal dalam bidang ini ialah Thales, Pythagoras, Archimedes, Democritus dan Hipparchus. Thales telah mengasaskan kepentingan geometri. Beliau telah menunjukkan bahawa bulatan dibahagikan kepada dua bahagian yang sama oleh diameternya. Beliau juga mendalami bidang astronomi dengan memberi anggaran saiz matahari dan mengatakan bahawa bulan mendapat cahayanya dari matahari. Pythagoras merupakan pengembang prinsip-prinsip geometri dan mengasaskan Teorem Pithagoras. Beliau berpendapat bahawa dunia adalah bulat. Archimedes pula merupakan orang yang bertanggungjawab mecita Hukum Archimedes. Beliau telah menjalankan kajian penting dalam geometri. Beliau menemui cara mengira luas dan isi padu bentuk-bentuk sfera, silinder dan kon.. Cara yang digunakan seakan-akan sama dengan kalkulus iaitu satu cara pengiraan yang digunakan dengan meluas dalam bidang sains dan matematik hari ini. Hipparchus memperkenalkan peraturan sinus dan kosinus yang digunakan dalam trigonometri.

Sekolah-sekolah di Rom turut mengajar mata pelajaran matematik dan geometri.

India juga tidak ketinggalan dalam bidang matematik. Semasa diperintah oleh Dinasti Gupta (320-500M),sistem nombor iaitu 0 hingga 9 telah dicipta.

Ilmu Falsafah

Greek memang terkenal sebagai pengembang ilmu falsafah di samping ilmu penulisan sejarah, sains, matematik,dan perubatan. Dalam bidang falsafah, falsafah Greek wujud lebih awal dari falsafah Islam. Zaman keemasan Greek telah menyaksikan kebangkitan ahli falsafah yang dipanggil ‘sophist’/sofis(orang bijak pandai). Mereka mengembara dari kota ke kota mengajar falsafah, matematik, bahasa dan astronomi kepada murid yang sanggup membayar. Ahli-ahli sofis ini menggerakkan orang bijak pada zamannya dan mengkaji masalah-masalah hidup dengan lebih rasional. Mereka mengajar manusia supaya jangan menerima sahaja tetapi hendaklah mengkritik dan menyoal tentang idea-idea dan institusi sosial atau politik dan menyelidik serta menganalisis tabiat manusia. Socrates yang hidup pada zaman Pericles merupakan seorang ahli falsafah Greek yang terkenal di dunia. Karya-karya falsafah dan kerajaan seperti ‘Republic’ oleh Plato dan ‘Politics’ oleh Aristitle masih dikaji hingga ke hari ini. Pericles merupakan pemerintah Greek yang terkenal dengan usaha-usahanya memajukan bidang falsafah..

Rom juga memberi perhatian terhadap ilmu falsafah. Ini terbukti dengan adanya ajaran Stoisisme Zeno yang diasaskan oleh ahli falsafah Yunani yang bernama Zeno ( Zeno sebenarnya berasal dari keturunan Phonesia. Beliau mengajar di Stoa atau Porch di Athens dan pengikutnya dipanggil orang Stoik.)

Di China pula, falsafah tamadun awal China dipengaruhi pertukaran musim (Yin dan Yang). China juga tidak ketinggalan dengan kemunculan ahli-ahli falsafah. Di antara yang terkenal ialah Confucius dan Lao Tzu telah memperkembangkan faham Confucianisme dan Taoisme pada zaman Dinasti Han. Confucianisme telah dijadikan agama rasmi Empayar Han. Karya-karya ahli falsafah Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah pada zaman Han. Ia juga menjadi asas kepada Peperiksaan Perkhidmatan Awam untuk memilih pegawai-pegawai baru. Pengaruh Cocnfucius meluas hingga menghasilkan sekumpulan bijak pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran.

Di India, Buddha dianggap sebagai ahli falsafah. Ajarannya berkembang pesat semasa pemerintahan Asoka dan telah meluas hingga ke China.

Ilmu Kejuruteraan

Greek telah membuktikan wujudnya ilmu ini dalam tamadunnya dengan kemunculan tokoh seperti Archimedes yang telah memperkenalkan alat-alat seperti skru, takal dan tuil.

Rom juga terkenal dalam bidang pembinaan dan kejuruteraan. Ini dalam dilihat melalui peninggalan bandar lama dengan bangunan-bangunan seperti istana, gimnasium, perpustakaan, kuil dan dewan. Begitu juga dengan saluran air (aqueduct), jambatan, terowong dan jalan raya.

Pertembungan antara Rom dan Greek telah menyebabkan asimilasi ilmu. Banyak bangunan besar dibina oleh Rom berpandukan ilmu yang diperolehi dari Greek.

Mesir juga mempunyai ilmu Kejuruteraan yang boleh dilihat melalui pembinaan piramid. Pembinaan kuil di India, Mesir, Greek, Rom dan Mesopotamia ada kaitan dengan perkembangan ilmu kejuruteraan. Begitu juga dengan pembinaan roda untuk pertanian di Mesopotamia dan penciptaan pedati (kenderaan beroda) bagi memudahkan binatang menarik bajak pada zaman Dinasti Han di China..Petani zaman Dinasti Han juga mencipta roda air yang berfungsi untuk menghancurkan bijirin.

Ilmu Pertukangan

Alam Melayu dan Arab banyak menyaksikan perkembangan ilmu ini. Ilmi ini dikembangkan dari jenerasi ke jenerasi oleh bapa kepada anaknya Pembinaan kapal laut oleh orang Mesir awal dengan menggunakan kayu bermutu tinggi bagi tujuan perdagangan dan peperangan menunjukkan bahawa orang Mesir purba telah mengembangkan ilmu pertukangan.Pembinaan kapal telah meningkat ke satu taraf yang bermutu dan pada abad ke-6 SM, pelaut-pelautnya telah meredah Laut Hitam, Laut Merah dan Teluk Parsi malah telah mencuba belayar ke Lautan Hindi dan lebih jauh dari Selat Gibraltar.

Kebangkitan dan perkembangan intelektualisme dalam tamadun awal telah membawa kepada kelahiran aliran-aliran intelektual berbentuk humanisme, nasionalisme, rasionalisme, individualisme dan absolutisme dalam tamadun-tamadun tertentu.

Pada penghujung Zaman Pertengahan di Eropah, timbul usaha-usaha untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari kongkongan agama Kristian yang menjurus kepada penafian kehidupan keduniaan. Cerdik pandai masa itu mula mengkaji semula ilmu-ilmu lama Greek, Mesir dan Rom. Gerakan itu dinamakan Humanisme. Pada kira-kira tahun1500M, unsur-unsur faham Humanisme ini telah menular dalam pengajaran dan fahaman gereja. Pendapat-pendapat Quintilian tentang pendidikan telah diperbaharui dan dikaji semula. Menurut Quintilian,’Tiap-tiap manusia dilahirkan bersama dengan bakat tertentu. Oleh itu, tujuan pendidikan haruslah mengembangkan bakat yang dibawa dengan kelahirannya itu’. Di antara pendidik golongan gereja yang mewakili aliran Humanisme ini ialah Vittorino da Feltre dan Johnners Ludovicus Vives.

Rasionalisme adalah daripada perkataan Perancis, ‘rational’ yang diambil dari bahasa Latin, ‘ratio’ (pertimbangan fikiran atau perhitungan akal). Menurut faham ini, akal fikiran sahajalah yang menjadi punca untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan akal fikiran sahajalah yang dapat mengemukakan sesuatu kebenaran. Menurut faham ini, kesanggupan akal manusia tidaklah terhad, segala-galanya dapat diketahui oleh manusia.